BTW.inclBTW.excl
BTW
excl.
BTW
incl.
Winkelwagen (0)
(0)

Privacy statement

We houden het veilig.

Hieronder kunt u onze volledige privacy beleid lezen.

Meisjes van Greven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.meisjesvangreven.nl
Telefoon: 06-13846909
Mail: info@meisjesvangreven.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Gegevens zoals voor- en achternaam;
Contactgegevens zoals: adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
IP-adres;
Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld uw klikgedrag);
Internetbrowser of apparaat type;
Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;
Aankoopgeschiedenis;
Bestelgegevens;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op onze website aan te maken;
Account- of debiteurnummer
Inhoud correspondentie
Indien u een bestelling plaatst op onze website, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw naam, adres, woonplaats en e-mail aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
1. Algemeen klantencontact
De gegevens worden gebruik voor het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en vragen en/of klachten.
2. Afwikkeling van uw aankoop
Ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.
3. Retourneringen van bestellingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournatie van bestellingen te kunnen verwerken.
4. Klantenaccount
Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken. De voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast bewaren we in het klantenaccount persoonsgegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.
5. Direct marketing
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten en/of de post.
6. Wettelijke verplichting
Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.
7. Reparatie
Om producten voor u te kunnen repareren verwerken wij persoonsgegevens.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:
– om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;
– ter verdediging tegen juridische aanspraken;
– ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
– om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;
Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

1.indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van uw bestelling;
2. in het geval dat u via ons een bestelling plaatst bij een externe verkoper, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze verkopende partij;
3. indien u een bij ons gekocht product ter reparatie aanbiedt, kunnen wij gebruik maken van een derde voor het uitvoeren van deze reparatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze reparateur.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijn
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact met ons op info@meisjesvangreven.nl

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst en voor het waarborgen van de garantie op onze producten. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@meisjesvangreven.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Meisjes van Greven zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Meisjes van Greven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien jaar.
Wij mogen persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien jaar verwerken, als de ouders of verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven.
Wij zullen dit ook moeten controleren of de ouders of verzorgers daadwerkelijk toestemming hebben gegeven.

Het bestelproces is van het begin tot het einde veilig
Onze bestelprocedure vindt geheel plaats via een beveiligde SSL-verbinding. Je hebt hier geen speciale software voor nodig: bij ons bestel je altijd veilig.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meisjes van Greven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Mail : info@meisjesvangreven.nl